Beleid en financiën

De vereniging heeft als doelstelling het behoud en beheer van maalvaardige windmolens in de Zaanstreek en het vergroten van de kennis over en liefde voor de molens. Deze doelstelling is uitgewerkt in de statuten van de vereniging.
Naast de statuten heeft de vereniging een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin meer praktische zaken zijn uitgewerkt.
De vereniging gebruikt de Governance Code Cultuur actief, de uitwerking hiervan is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Het beleid van de vereniging is opgeschreven in het beleidsplan “Verankering en verandering, beleid 2017-2022”.
Ten aanzien van de financiële positie van de vereniging kunt u de jaarrekening 2019 en eerdere jaren raadplegen.

De Zaansche Molen jaarrekening 2019

De Zaansche Molen jaarrekening 2018

Statuten

Huishoudelijk reglement

Begroting WvW voor ALV

Jaarplan 2020 voor ALV